FiNNO đồng hành cùng hệ sinh thái

Đổi mới Sáng tạo tại Việt Nam

Chuyển đổi Đổi mới

Hỗ trợ các Doanh nghiệp định hình, kiểm chứng và phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp. Qua đó phát triển nền kinh tế tại địa phương

Ươm mầm Sáng tạo

Các chương trình Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp giúp đối tượng sinh viên học sinh có những kiến thức nền tảng và có thể biến Ý tưởng thành Sản phẩm - dịch vụ thực tế

Xây dựng Nền tảng

Giúp Giảng viên tại các trường nâng cao năng lực Đổi mới Sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc kiến tạo thế hệ sáng tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học tai Việt Nam

Các chương trình của FiNNO

Đổi mới Sáng tạo

Liên hệ nhận

Thông tin từ FiNNO

Các thông tin liên hệ

Đăng ký liên hệ