Skip to content

Chương trình Bootcamp: “Tối ưu mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng ĐMST và Liêm chính” diễn ra từ 14-16/01/2022

Chương trình Bootcamp: “Tối ưu mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng ĐMST và Liêm chính” dành cho đối tượng học viên tham dự là người điều hành của các doanh nghiệp mới và startups, thanh niên lập nghiệp và các học viên đã tham gia các khóa đào tạo về Khởi nghiệp Liêm chính và Đổi mới sáng tạo do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Chương trình có sự đồng hành tham gia giảng dạy của Ông Trương Thanh Hùng – CEO FiNNO Group, PCT Hội đồng Cố vấn KNĐMST Quốc gia (VSMA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *