Skip to content

Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp – ĐHQG TP.HCM (giai đoạn 2016-2018)

Khóa 1 Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp: Từ 19/12/2016 đến 30/12/2016
FiNNO-Training-of-Trainer
Khóa 2 Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp: Từ 13/03/2017 đến 24/03/2017
Khóa 3 Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp: Từ 03/07/2017 đến 14/07/2017
Khóa 4 Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp: Từ 07/08/2017 đến 18/08/2017
Khóa 4 Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp: Từ 07/05/2018 đến 18/05/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *