Skip to content

Đào tạo Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (4 khóa học – 140 giảng viên)

Đào tạo Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM – tháng 04/2017
4 khóa Đào tạo Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *