Skip to content
FiNNO - Tư duy Thiết kế

Tư duy Thiết kế

là công cụ giúp tổ chức, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm – dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm, thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo bên trong tổ chức

Động lực của những sản phẩm, dịch vụ đột phá giúp phát triển doanh nghiệp chúng ta là gì?

Khách hàng

Nền tảng của

Tư duy Thiết kế

Khách hàng

Luôn đặt khách hàng ở vị trí trọng tâm. Lấy việc thấu hiểu khách hàng làm nền tảng

Tư duy

Thiết kế giải pháp sáng tạo xung quanh việc thấu hiểu vấn đề của khách hàng

Kiểm chứng

Tuân thủ nguyên tắc kiểm chứng liên tục vấn đề và giải pháp sáng tạo

Phát triển

Giảm thiểu rủi ro sản phẩm dịch vụ và phát triển doanh nghiệp bền vững

Lợi ích cho Doanh nghiệp của

Tư duy Thiết kế

Doanh nghiệp sẽ có được giá trị gì từ khóa đào tạo?

Thông hiểu

Hình thành tư duy xây dựng sản phẩm dịch vụ hướng khách hàng cho từng cá nhân trong doanh nghiệp

Trải nghiệm

Có năng lực sử dụng công cụ tư duy thiết kế để phát triển sản phẩm, dịch vụ đặt khách hàng làm trung tâm

Phương pháp

Thuần thục kỹ thuật thiết kế sản phẩm mẫu và phát triển sản phẩm, dịch vụ thông qua quá trình kiểm chứng liên tục

Hợp tác

Xây dựng nhóm sáng tạo và trực tiếp giải quyết các vấn đề thực tế tại doanh nghiệp hiện đại

 • Thông hiểu​

  Hình thành tư duy xây dựng sản phẩm dịch vụ hướng khách hàng cho từng cá nhân trong doanh nghiệp

 • Trải nghiệm

  Có năng lực sử dụng công cụ tư duy thiết kế để phát triển sản phẩm, dịch vụ đặt khách hàng làm trung tâm

 • Phương pháp

  Thuần thục kỹ thuật thiết kế sản phẩm mẫu và phát triển sản phẩm, dịch vụ thông qua quá trình kiểm chứng liên tục

 • Hợp tác​

  Xây dựng nhóm sáng tạo và trực tiếp giải quyết các vấn đề thực tế tại doanh nghiệp hiện đại

Nội dung của

Tư duy Thiết kế

Những nội dung chính chúng ta sẽ thảo luận trong chương trình:

 • Nhìn từ đôi mắt khách hàng

  Làm thế nào hiểu vấn đề từ góc nhìn của khách hàng?

 • Phát triển ý tưởng sản phẩm, dịch vụ

  Làm thế nào để phát triển ý tưởng sáng tạo thông qua hoạt động tư duy thiết kế

 • Hình thành giải pháp sản phẩm, dịch vụ

  Làm thế nào tạo sản phẩm mẫu và kiểm chứng giải pháp một cách tinh gọn và ít rủi ro?

 • Tại sao các công ty được dẫn dắt bởi tư duy thiết kế có lợi thế về chiến lược?
 • Đổi mới sáng tạo với khách hàng là trọng tâm và được dẫn dắt bởi công nghệ
 • Chúng ta giải quyết vấn đề cho ai?
 • Đánh giá giá trị việc tiến hành nghiên cứu khách hàng
 • Làm thế nào hoạt động thiết kế làm tăng khả năng thành công của dự án đổi mới sáng tạo.

 • Lập kế hoạch phỏng vấn: thiết kế mô tả chân dung khách hàng, thiết lập mục tiêu nghiên cứu, xác định người để phỏng vấn, xác định chủ đề phỏng vấn, xây dựng câu hỏi phỏng vấn
 • Tiến hành phỏng vấn: Phỏng vấn và đánh giá các nỗi đau và nhu cầu của khách hàng
 • Kết quả phỏng vấn: cập nhật mô tả chân dung khách hàng

1. Phát triển và chọn lựa Ý tưởng
 • Học cách xác định nguồn gốc vấn đề của khách hàng
 • Ước lượng giá trị của việc giải quyết những vấn đề này
 • Phương pháp phát triển ý tưởng đột phá giải quyết vấn đề khách hàng
 • Phương pháp ra quyết định chọn lựa ý tưởng đồng thuận trong nhóm
2. Phương pháp tạo mẫu nhanh Sản phẩm/Dịch vụ
 • Tổng quan về phương pháp tạo mẫu nhanh
 • Thực hành tạo mẫu nhanh
 • Thiết kế trải nghiệm người dùng (User Experience)

 • Bản mô tả chân dung khách hàng
 • Thiết kế bản phỏng vấn khách hàng
 • Tạo mẫu nhanh sản phẩm/dịch vụ
 • Thiết kế trải nghiệm người dùng
 • Phương pháp tư duy sáng tạo
 • Phương pháp lựa chọn ưu tiên (Priority)
 • Ra quyết định (Decision making)
 • Đào sâu để tìm bản chất của vấn đề thông qua việc đặt các câu hỏi

Ai là người nên sử dụng

Tư duy Thiết kế

Lãnh đạo

Lãnh đạo có mong muốn thúc đẩy năng lực sáng tạo trong sản xuất kinh doanh

Tổ chức

Đội ngũ nhân viên sáng tạo, nghiên cứu thiết kế sản phẩm, marketing.

Cá nhân

Cá nhân muốn phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong doanh nghiệp.

Liên hệ nhận thông tin về

Tư duy Thiết kế

Các thông tin liên hệ

Đăng ký liên hệ