Chương trình huấn luyện cho các cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh Điện Biên (25-27/11/2019)

FiNNO đồng hành cùng Sở KHCN tỉnh Điện Biên thực hiện chương trình huấn luyện dành cho các cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp đầu tiên của tỉnh Điện Biên (25-27/11/2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *